Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D.

Tomáš je skúseným projektantom s dlhoročnou praxou vrátane účasti na realizovaných projektoch v zahraničí. Niekoľko rokov pôsobil na stavbe zaveseného mosta cez Fraser River v Kanade alebo na projekte výstavby vysokorýchlostnej železnice – Taiwan High Speed ​​Rail Project na Tchaiwane.

Tomáš je zakladajúcim spoločníkom Link projektu, jeho konateľom a súčasne technickým riaditeľom. Koordinuje prácu projekčných tímov a dohliada na kvalitu výstupov.

KĽÚČOVÉ REFERENCIE:

Lávka pre peších v Eugene (USA)

Nezávislý statický výpočet visutej konštrukcie o troch poliach s rozpätím 23 + 103 + 23 m cez rieku Willamette s mostovkou zostavenou z betónových prefabrikovaných segmentov. Nosné káble sú podporované oceľovými pylónmi v tvare písmena „A“ a zakotvené v kotevných blokoch na oboch brehoch pomocou oceľových tiahel. Most bol dokončený v roku 1999.

Diaľničný nadjazd pri Olomouci (ČR)

Statický výpočet predpätého betónového mosta o dvoch poliach cez rýchlostnú cestu R35. Priečny rez je tvorený dvoma parapetnými nosníkmi v tvare zvodidiel New Jersey spojených betónovou doskou. Stredná podpera je tvorená prefabrikovanou železobetónovou stojkou v tvare písmena „V“. Koncové priečniky mosta sú priamo podporované vŕtanými pilótami. Most bol dokončený v roku 2000.

Lávka pre peších na obchvate Plzne (ČR)

Projekt zaveseného mosta cez diaľnicu D5. Mostovka je tvorená dvoma oceľovými rúrami spojenými železobetónovou doskou. Pôdorys mostovky je v tvare písmena „S“ so špirálovými prístupovými rampami. Pylóny sú situované v strede rámp. Nosné káble sú kotvené na pylónoch a excentricky na jednej z nosných trubiek mostovky. Zodpovedný za statický výpočet a prípravu dokumentácie DZS. Lávka nebola doposiaľ realizovaná.

Lávka pre peších v Maidstone (Anglicko)

Statický a dynamický výpočet konštrukcie z predpätého pásu o dvoch poliach zostavený z prefabrikovaných železobetónových segmentov so spraženou monolitickou doskou. Konštrukcia je pôdorysne zalomená so strednou podperou tvorenou železobetónovým schodiskom ako vzperou a oceľovým tiahlom. Most bol dokončený v roku 2000.


Most na diaľnici cez železnicu, produktovody a rieku Opavu (ČR)

Zodpovedný projektant mostné estakády na diaľnici D47. Konštrukcia je tvorená spojitým nosníkom o 17 poliach s maximálnym rozpätím 45 m. Priečny rez je tvorený dvojicou oceľových I-nosníkov so spraženou betónovou mostovkovou doskou. Mostovková doska je priečne predpätá. Hlavné nosníky sú priamo podoprené na priečne predpätých úložných prahoch podpier.

Lávka pre cyklistov v Českých Budějoviciach (ČR)

Zodpovedný projektant lávky pre cyklistov cez Vltavu o rozpätí 53,2 m. Nosná konštrukcia je tvorená oceľovou mostovkou so spraženou betónovou doskou podopretou excentricky pozdĺž jedného okraja prostredníctvom závesov oceľovým oblúkom. Oblúk je odklonený od zvislej roviny. Konštrukcia je votknutá do integrovaných opier. Most bol dokončený v roku 2006.

Lávka pre peších cez R35 pri Olomouci (ČR)

Statický návrh lávky pre peších cez R35 tvorenej predpätým pásom stuženým vonkajším oblúkom. Nosná konštrukcia je tvorená predpätým pásom o dvoch poliach ktorého vnútornú podperu tvorí betónový oblúk o rozpätí 64 m. Konštrukcia tvorí samokotvený systém minimalizujúci nároky na založenie.

C260 & C270 THSR projekt (Taiwan.)

Koordinácia a kontrola projektov rôznych typov betónových predpätých mostov, vysúvaných mostov a spriahnutých ocelo-betónových mostov vysokorýchlostnej trate v Design Management Department firmy Bilfinger-Berger na úsekoch C260 a C270.

Golden Ears Bridge (Kanada)

Príprava stavby, projektovanie dočasných konštrukcií, postupov výstavby a koordinácia projektov rôznych typov betónových predpätých mostov, spriahnutých ocelo-betónových mostov a hlavného extradosed mosta cez rieku Fraser v Construction Management Department firmy Bilfinger Berger (Canada).