Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D.

Tomáš je zkušeným projektantem s dlouholetou praxí včetně účasti na realizovaných projektech v zahraničí. Několik let působil na stavbě zavěšeného mostu přes Fraser River v Kanadě nebo na projektu výstavby vysokorychlostní železnice – Taiwan High Speed Rail Project na Tchaiwanu.

Tomáš je zakládajícím společníkem Link projektu, jejím jednatelem a současně technickým ředitelem. Koordinuje práci projekčních týmů a dohlíží na kvalitu výstupů.

KLÍČOVÉ REFERENCE:


Lávka pro pěší v Eugene, USA

Nezávislý statický výpočet visuté konstrukce o třech polích s rozpětím 23 + 103 + 23 m přes řeku Willamette s mostovkou sestavenou z betonových prefabrikovaných segmentů. Nosné kabely jsou podporované ocelovými pylony ve tvaru písmene “A” a zakotvené v kotevních blocích na obou březích pomocí ocelových táhel. Most byl dokončen v roce 1999.

Dálniční nadjezd u Olomouce, ČR

Statický výpočet předpjatého betonového mostu o dvou polích přes rychlostní silnici R35. Příčný řez je tvořen dvěma parapetními nosníky ve tvaru svodidel New Jersey spojených betonovou deskou. Střední podpěra je tvořena prefabrikovanou železobetonovou stojkou ve tvaru písmene “V”. Koncové příčníky mostu jsou přímo podporovány vrtanými pilotami. Most byl dokončen v roce 2000.

Lávka pro pěší na obchvatu Plzně, ČR

Projekt zavěšeného mostu přes dálnici D5. Mostovka je tvořena dvěma ocelovými troubami spojenými železobetonovou deskou. Půdorys mostovky je ve tvaru písmene “S” se spirálovými přístupovými rampami. Pylony jsou situovány ve středu ramp. Nosné kabely jsou kotveny na pylonech a excentricky na jedné z nosných trubek mostovky. Zodpovědný za statický výpočet a přípravu dokumentace DZS. Lávka nebyla dosud realizována.

Lávka pro pěší v Maidstone, Anglie

Statický a dynamický výpočet konstrukce z předpjatého pásu o dvou polích sestavené z prefabrikovaných železobetonových segmentů se spřaženou monolitickou deskou. Konstrukce je půdorysně zalomená se střední podpěrou tvořenou železobetonovým schodištěm jako vzpěrou a ocelovým táhlem. Most byl dokončen v roce 2000.Most na dálnici přes ČD, produktovody a řeku Opavu, ČR

Zodpovědný projektant mostní estakády na dálnici D47. Konstrukce je tvořená spojitým nosníkem o 17 polích s maximálním rozpětím 45 m. Příčný řez je tvořen dvojicí ocelových I-nosníků se spřaženou betonovou mostovkovou deskou. Mostovková deska je příčně předpjatá. Hlavní nosníky jsou přímo podepřeny na příčně předpjatých úložných prazích podpěr.

Lávka pro cyklisty v Českých Budějovicích, ČR

Zodpovědný projektant lávky pro cyklisty přes Vltavu o rozpětí 53,2 m. Nosná konstrukce je tvořena ocelovou mostovkou se spřaženou betonovou deskou podepřenou excentricky podél jednoho okraje prostřednictvím závěsů ocelovým obloukem. Oblouk je odkloněný od svislé roviny. Konstrukce je vetknuta do integrovaných opěr. Most byl dokončen v roce 2006.

Lávka pro pěší přes R35 u Olomouce, ČR

Statický návrh lávky pro pěší přes R35 tvořené předpjatým pásem ztuženým vnějším obloukem. Nosná konstrukce je tvořena předpjatým pásem o dvou polích jehož vnitřní podpěru tvoří betonový oblouk o rozpětí 64 m. Konstrukce tvoří samokotvený systém minimalizující nároky na založení.

C260 & C270 THSR projekt, Taiwan.

Koordinace a kontrola projektů různých typů betonových předpjatých mostů, vysouvaných mostů a spřažených ocelo-betonových mostů pro vysokorychlostní železnici v Design Management Department prováděcí firmy Bilfinger-Berger na úsecích C260 a C270.

Golden Ears Bridge, Kanada

Příprava stavby, projektování dočasných konstrukcí, postupů výstavby a koordinace projektů různých typů betonových předpjatých mostů, spřažených ocelo-betonových mostů a hlavního extradosed mostu přes řeku Fraser v Construction Management Department prováděcí firmy Bilfinger Berger (Canada).